Navigace
Toplist

TOPlist

Narozeniny v únoru slaví

 

 

4. 2. Nikola Vaněčková
19. 2. Filip Ruffer
22. 2. Samanta Havlíčková
25. 2. Valentýna Vrbová
26. 2. Tereza Šarközyová

 

Gratulujeme

Akce školy v únoru

 

16. 2. Zimní olympiáda ŠD
17. 2. ŠD1 - společná akce s DDŠ Vrchlabí

 

Akce MŠ v únoru

 

 

 

2. 2.

Pololetní prázdniny

5. - 9. 2. Bruslení
19. 2. Canisterapie
20. 2. Setkání s rodiči

 

 

 

 

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Hlavička

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

 

Informace o výchovném poradenstvím a službě pro žáky, rodiče a pedagogy

 

 

Výchovná poradkyně školy:

Mgr. Martina Tučková

 

Konzultační hodiny pro rodiče: středa  13,30 - 14,30 hod
 po předchozí telefonické domluvě na čísle 499 733 386

 

 

 

Nabídka výchovné poradkyně pro rodiče

 • individuální konzultace pro rodiče žáků (dle potřeby), společné hledání východisek z obtížných životních situací
 • základní informace pro rodiče vycházejících žáků na 1. třídní schůzce, informace o dalších studijních možnostech po ukončení povinné školní docházky (průběžně)
 • předání základních informací rodičům těch dětí, které se nebudou po ukončení povinné školní docházky dále vzdělávat
 • zprostředkování spolupráce se speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče, RIAPSem, pedagogicko-psychologickou poradnou a městským úřadem – odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví
 • pro rodiče žáků základní školy speciální – zprostředkování spolupráce s centrem pro volbu povolání při městském úřadu a vybranými pracovišti, v případě zájmu rodičů předání informací o drogových centrech a o boji se šikanou – pomoc při hledání účinné pomoci

 

Nabídka výchovné poradkyně pro učitele

 • konzultace všech problémů ve třídě, hledání optimálních řešení (průběžně)
 • konkrétní účinná pomoc – zprostředkování spolupráce s rodinou, výchovné komise, spolupráce s Policií ČR, speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče, RIAPSem, pedagogicko-psychologickou poradnou a městským úřadem, zajišťování podkladů pro další jednání
 • spolupráce na tvorbě tématických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání (7. - 9. ročník)
 • pomoc při vedení třídní dokumentace
 • předávání všech nejnovějších informací z odborných seminářů a jednání
 • předávání všech dostupných informací o patologických jevech ve školních kolektivech (sociometrie)

 

Chod školy a vnitřní dokumentace školy

 • spoluúčast na tvorbě IVP
 • vedení dokumentace spojené s volbou povolání, zajištění odeslání přihlášek na odborná učiliště a praktické školy
 • sledování plnění obsahové náplně předmětu Volba povolání (6. - 9. ročník)
 • zajištění besed k volbě povolání
 • zajištění exkurzí do odborných učilišť a na Úřad práce
 • výuka způsobu práce s Atlasem školství v el. i tištěné podobě
 • spolupráce s rodiči vycházejících žáků, předávání informací
 • předání informací o úspěšnosti umisťování absolventů v předchozím školním roce
 • individuální pohovory s vycházejícími žáky a jejich rodiči - pomoc při výběru povolání
 • vedení dokumentace žáků s výchovnými a vzdělávacími problémy,
 • vypracování závěrečné zprávy
 • účast ve výchovných komisích s rodiči problémových žáků
 • kontrola vedení třídní dokumentace
 • individuální pohovory s problematickými žáky (vzdělávací problémy)

 

 

Přijímací zkoušky na střední školy

Vše stanoveno vyhláškou 671/2004.

Přijímací zkoušky:

 - Termín přijímacích zkoušek – stanoví vyhláška 671/2004, §3 (v roce 2018 v pracovních dnech v období 22. - 30. dubna).

 - Nedostaví-li se  uchazeč na zkoušku a řádně se omluví – stanoví ŘŠ náhradní termín zkoušek do 3 dnů po přijímacích zkouškách tak, aby zkouška proběhla do 1 měsíce po prvních přijímačkách.

- Hodnocení uchazečů – ukončit do 3 pracovních dnů po termínu přijímacích zkoušek (školský zákon §60, odst. 16, 17, novela 1. 1. 2012, str. 4). Podle výsledků dosažených při přijímacím řízení stanoví ředitel školy pořadí uchazečů, zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

- Přihlášky ke studiu na SŠ pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč řediteli příslušné střední školy do 1. března 2018 (školský zákon §60, novela 1. 1. 2012, str. 4 a §60b, str. 99).

- Počet přihlášek - ve školním roce 2017/2018 - dvě přihlášky - (školský zákon, § 60, odst. 7, str. 96, novela 1. 1. 2012, str. 4).

- Zápisový lístek - školský zákon §60a, str. 99, novela 1. 1. 2012, str. 4 a 5. Uchazeč obdrží zápisový lístek na základní škole spolu s přihláškou na střední školu. Při ztrátě lístku se uchazeč obrací na krajský úřad podle místa trvalého bydliště. Svůj úmysl vzdělávat se na příslušné SŠ potvrdí odevzdáním lístku SŠ do 10 pracovních dnů.

Odvolání – školský zákon §60, odst. 19, str. 97 – Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání lze podat v lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.